วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานชุดที่ ๓ คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา "แม่กบ"


แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย เล่มที่ ๓ เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กบ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ด้านการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันสืบสานภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของ ชาติไทย
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษาและ ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย เล่มที่ ๓ เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กบ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ที่สนใจในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมฤทธิ์ สารข้าวดำ

ไม่มีความคิดเห็น: