วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานชุดที่ ๒ คำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา "แม่กน"

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย เล่มที่ ๒ เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เสริมสร้างเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันสืบสานภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรม ทางภาษาของชาติไทย

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษาและ ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย เล่มที่ ๒ เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ในครั้งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ที่สนใจในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมฤทธิ์ สารข้าวดำ
somritcr@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: